ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Silihost Informatikai Kutatás-fejlesztési Kft. Internetes szolgáltatásaihoz


1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégbírósági bejegyzési száma

A szolgáltató neve: Silihost Informatikai Kutatás-fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató rövidített neve: Silihost Kft.
A szolgáltató székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 5. II. em. 2.
A szolgáltató postacíme: 1148 Budapest, Bánki Donát u. 73. I/5.
A szolgáltató cégbírósági bejegyzési száma: Cg. 01-09-738765.

2. A Szolgáltató elérhetősége

Telefon: XXX
Fax: XXX.
Mobiltelefon: XXX

Skype: XXX
Web: www.domainolcson.hu

3. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

3.1 A Silihost Informatikai Kutatás-fejlesztési Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

3.2 Az Előfizető a Szerződés aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,5%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

4.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés díjának kiegyenlítésétől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél (alvállalkozó, szerződéses vagy konzorciumos) partner által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

4.3 A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez.

4.4 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

4.5 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

4.6 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

4.6.1 Tilos a web tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;

4.6.2 Tilos a web tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;

4.6.3 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása;

4.6.4 Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

4 .7 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.

4 .8 A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.

4. 9 A Szolgáltató jogosult az általa biztosított tárhelyen folyamatosan elhelyezni egy a Szolgáltatóra és partnereire vonatkozó információkat tartalmazó, legfeljebb 200 kB méretű html fájlt. A fájl által felhasznált tárterület nem számít bele az eőfizetett tárterület nagyságába.

4.10 A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban erről tájékoztatni kell az ügyfeleit a változás érvénybe lépése előtt.

5. Az Előfizető jogai és kötelezettségei


5.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.

5.2 Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.

5.3 Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

5.4 Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.

5.5 Az Előfizető köteltes a Szolgáltató által biztosított, előre telepített tartalomkezelő (CMS) és ügyfélnyilvántartó rendszer forráskódját titokban tartani, és tudomásul veszi, hogy
az a Szolgáltató vagy a Szolgáltatóval a tartalomkezelésre szerződött partner tulajdonjogát képezi. A jogosulatlan használatból eredő károkért (licence-sértés) az Előfizető felel.

5.6 Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

5.7 Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

6. A szerződés hatálya

6.1 A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Szerződésben meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára.

6.2 Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább egy hónappal az ellenkezőjét nem kéri, a Szerződés automatikusan határozatlan időtartamú szerződéssé alakul át.

6.3 Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a Szerződés érvényességéig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egyösszegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.

6.4 Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.

6.5 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

7. Egyebek

7.1 A Szolgáltató bizonyos díjcsomagjaiban - egyszeri telepítési munkadíj ellenében - rendelkezésre bocsájtja a nyílt forráskódú (GNU/GPL publikus licenszű) IISS dinamikus tartalomkezelő rendszert. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a nyílt forráskódú rendszerek esetleges hibáiból adódó károkért, ugyanakkor elkövet mindent, hogy ezen rendszereket hibamentesen bocsássa az Előfizető rendelkezésére.

7.2 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

7.3 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni

Vonatkozó linkek:
Tárhely